BRONTE LEIGHTON-DORE AT THE PADDINGTON ART PRIZE 2019